Hanna Hromova

INDIVIDUAL THERAPY, EMDR, THERAPY IN UKRAINIAN and RUSSIAN, консультації українською і російською мовами

Lokalizacja: Plac Lelewela

ЗАПИШІТЬСЯ

Ukrainian

Я навчалась у Таврийському національному університеті ім. В. Вернадського (Україна). Я займаюся консультуванням дорослих, у професії 14 років. У своїй практиці з психологічних методик я вибираю ті, які найкраще підходять конкретній людині для вирішення її завдань у якомога коротші терміни.

Я травматерапевт, кризовий психолог і також працюю у довгостроковому підході у методі кататимно-імагінативної психотерапії (це психодинамічний підхід). У методі EMDR, який рекомендований ВООЗ як один з таких, що доказали свою ефективність для роботи з травмою, я є сертифікованим членом двох асоціацій: американської (EMDRIA) та європейської (Europe Association of EMDR). Це означає, що крім роботи з клієнтами, я можу проводити супервізійні зустрічі для колег, які отримали базову офіційну освіту в методі, і години супервізій будуть визнані та зараховані у цих асоціаціях.

Залежно від запиту, ми можемо працювати в коротко- та довгостроковому підході до консультування: коротко- та середньострокова терапія (перша психологічна допомога, кризове консультування, робота з недавніми травматичними подіями), більш довгострокова кататимно-імагінативна терапія (інша назва -Символдрама). Одним із важливих критеріїв хорошої роботи для мене є момент, коли людина вже самостійно може підтримувати та розвивати досягнуті у терапії результати.

До мене можна звертатися із запитами на роботу з депресивними станами, тривогою, неконтрольованими емоціями, а також будь-якими важкими станами, що пов’язані із подіями останніх місяців і досвідом, набутим внаслідок війни в Україні.

Я веду консультації українською і російською мовами. І можемо спробувати англійською :)).

English

I graduated Taurida National University named after V. Vernadskiy (Ukraine). I have 14 years of professional experience and I work with adults.

I am a trauma therapist, a crisis psychologist and also work in a long-term approach in the method of Guided Imagery Therapy (GIT is a psychodynamic approach). In the EMDR method, which is recommended by WHO as one of the proven effectiveness for working with trauma, I am a certified member of two associations: American (EMDRIA) and European (Europe Association of EMDR). This means that in addition to working with clients, I can hold supervision meetings for colleagues who have finished a basic education in the method, and these supervision hours will be recognized and counted in these associations.

Depending on the request, we can work in a short and long-term approach to counseling: short- and medium-term therapy (psychological first aid, crisis counseling, work with recent traumatic events), and longer-term GIT (or another name is Symboldrama). One of the important criteria of a good work for me is the moment when a person can independently maintain and develop the results achieved in therapy.

I can be contacted with requests to work with depression, anxiety, uncontrolled emotions, as well as any difficult emotional states related to the events of recent months and the experience gained as a result of the war in Ukraine.

I conduct consultations in Ukrainian, Russian and we can try to do it in English.

Russian

Я училась в Таврическом национальном университете им. В. Вернадского (Украина). Я занимаюсь консультированием взрослых, в профессии 14 лет. В своей практике из психологических методик я выбираю те, которые наилучшим образом подходят конкретному человеку для решения его задач в как можно более короткие сроки.

Я травматерапевт, кризисный психолог и также работаю в долгосрочном подходе в методе кататимно-имагинативной психотерапии (это психодинамический подход). В методе ЕМДР, который рекомендован ВОЗ в качестве одного из доказавших свою эффективность для работы с травмой, я являюсь сертифицированным членом двух ассоциаций: американской (EMDRIA) и европейской (Europe Association ofEMDR). Это означает, что помимо работы с клиентами, я могу проводить супервионные встречи для коллег, получивших базовое официальное образование в методе, и часы супервизий будут признаны и засчитаны в данных ассоциациях.

В зависимости от запроса, мы можем работать в кратко- и долгосрочном подходе к консультированию: кратко- и среднесрочная терапия (первая психологическая помощь, кризисное консультирование, работа с недавними травматическими событиями), более долгосрочная кататимно-имагинативная терапия (другое название –  Символдрама). Одним из важных критериев хорошей работы для меня является момент, когда человек уже самостоятельно может поддерживать и развивать достигнутые в консультировании/терапии результаты.

Ко мне можно обращаться с запросами по поводу депрессивного состояния, тревоги, неконтролируемых эмоций, а также с любыми тяжелыми эмоциональными состояниями, вызванными событиями последних месяцев и опытом, полученным в результате войны в Украине.

Я веду консультации на украинском, русском и можем попробовать на английском.